Pirkimo taisyklės

1. Sąvokos
2. Bendrosios nuostatos
3. Sutarties sudarymas
4. Prekės ir jų kainos
5. Atsiskaitymas už prekes
6. Prekių pristatymas
7. Prekių grąžinimas
8. Asmens duomenų tvarkymas
9. Baigiamosios nuostatos


 1. SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – Všį Idealistų būstinė, buveinės adresas Ažušilių g. 18, Ažušilių k., LT-33290 Molėtų r., įmonės kodas 303280375. Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama skiltyje „Kontaktai”.

1.2. Parduotuvė – elektroninė parduotuvė, esanti tinklalapyje adresu https://a-knygos.lt/.

1.3. Pirkėjas – asmuo, užsisakantis arba įsigyjantis prekių Parduotuvėje.

1.4. Asmens duomenys – Pirkėjo duomenys, nurodyti Privatumo taisyklėse.

1.5. Privatumo taisyklės – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės nuostatos dėl Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo ir kitų su tuo susijusių aspektų, naudojantis šia Parduotuve.

1.6. Taisyklės – šios pirkimo taisyklės, kuriose aprašomos nuostatos, susijusios su prekių įsigijimu Parduotuvėje.

1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama sąskaita, kurioje saugomi jo pateikti asmens duomenys ir duomenys apie užsakymus Parduotuvėje.

1.8. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirmimo – pardavimo sutartis.


2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Taisyklės yra sudarytos siekiant nustatyti Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusias nuostatas.

2.2. Prieš pradėdamasis naudotis Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Įsigydamas prekes Parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2.3. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas naudojasi Parduotuve: susipažįsta su Parduotuvėje siūlomų prekių asortimentu, užsako prekes, pateikia asmeninius duomenis užsakymui įvykdyti, apmoka užsakytas prekes, atsiima/gauna užsakytas prekes, skaito bei komentuoja Parduotuvėje esančią informaciją ir/ar atlieka bet kokius kitus veiksmus, susijusius su naudojimusi Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais.

2.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos neigiamos pasekmės kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su Parduotuvės taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

2.5. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles pakeisti ir jas paskelbti iParduotuvės tinklapyje.  Pakeitimai įsigalioja nuo Taisyklių paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.


3. SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Sutartis Parduotuvėje sudaroma elektronine forma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 11 D. NUTARIMO NR. 697 „DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO” (toliau – Nutarimas).

3.2. Pirkti Parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turintys tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; taip pat visų aukščiau išvardytų asmenų teisėtai įgalioti atstovai. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Parduotuvėje.

3.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, Parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą ir kitus reikalingus duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs bei patvirtinęs savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą”. Tai atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms ar daliai Taisyklių nuostatų, jis negali pateikti prekių užsakymo.

3.4. Po Sutarties sudarymo Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui automatinį elektroninį pranešimą apie Pirkėjo pateikto užsakymo gavimą jame nurodydamas: užsakytas prekes, jų skaičių ir kainą bei užsakymo numerį. Pranešimas Pirkėjui išsiunčiamas pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

3.5. Šios Taisyklės, Taisyklių sudedamąją dalį sudarantys Parduotuvėje paskelbti prekių Pristatymo, Apmokėjimo ir Grąžinimo aprašymai, informacija apie Pardavėją, taip pat Pardavėjo Pirkėjui išsiųstas elektroninis pranešimas apie užsakymo gavimą laikomi neatskiriama Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dalimi.

3.6. Kiekviena elektroniniu būdu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra saugoma Parduotuvės duomenų bazėje.

3.7. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.


4. Prekės ir jų kainos

4.1. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prie prekės pateiktame aprašyme. Pardavėjas neatsako, jei Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitiks realios prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir (ar) nustatymų.

4.2. Pardavėjas turi teisę  bet kuriuo momentu neįspėjęs Pirkėjo keisti prekių pasiūlą Parduotuvėje.

4.3. Kiekvienos parduodamos prekės kaina yra pateikta eurais ir nurodyta Parduotuvėje prie atitinkamos prekės. Informacija apie prekės kainą taip pat pateikiama Pirkėjo suformuotame užsakyme bei Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.

4.4. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

4.5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.


5. Atsiskaitymas už prekes

5.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jų pristatymą vienu iš šių būdų:
5.1.1. Naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema;

5.2. Atsiskaitant už prekes ir jų pristatymą naudojantis banko paslaugomis Pirkėjui gali būti taikomi banko nustatyti komisiniai ir (ar) kiti mokesčiai už atliekamas operacijas.

5.3. Pardavėjas Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir įskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

5.4. Pirkėjas turi apmokėti už prekes ir jų pristatymą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties sudarymo. Pirkėjui per pirmąsias 2 (dvi) darbo dienas neatlikus mokėjimo, pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu Pirkėjui bus atsiųstas priminimas apie pateiktą prekių užsakymą ir būtinumą jį apmokėti. Pirkėjui neatsiskaičius už prekes ir jų pristatymą per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties sudarymo, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė šios Sutarties, ir atitinkamas Pirkėjo užsakymas anuliuojamas apie tai informuojant Pirkėją jo pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5.5. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekėms ir jų pristatymo paslaugoms apmokėti. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo/ įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.


6. Prekių pristatymas 

6.1. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo pavedimu kurjerio paslaugas teikianti įmonė (toliau – Kurjeris). Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių neriją. Prekės pristatomos adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos metu ar prekių užsakymo formoje.

6.2. Į Kuršių neriją prekės nepristatomos. Jei Pirkėjas vis tik pageidauja tartis dėl prekių pristatymo į Kuršių neriją, Pirkėjas turi teisę susisiekti dėl to su Pardavėju Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“ nurodytais būdais ir susitarti dėl pristatymo sąlygų individualiai.

6.3. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjui jo nurodytu adresu per 1 – 3 darbo dienas. Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka dėl nenumatytų aplinkybių prekių pristatymas gali vėluoti, tačiau bet kuriuo atveju prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms Pardavėjas įsipareigoja kuo skubiau susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir jų pristatymo paslaugas.

6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (pvz., paaiškėjus, kad Pirkėjas nurodė ne tokį pristatymo adresą, ne tokį telefono numerį, ne tokį elektroninio pašto adresą, pasirinko ne tą paštomatą ir panašiai).

6.5. Jei prekių pristatymas ne dėl Pirkėjo kaltės ar su juo susijusių aplinkybių vėluoja daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų ir šalims nepavyksta susitarti dėl prekių pristatymo terminų pratęsimo arba užsakytų prekių pakeitimo analogiškomis ar kitomis Parduotuvėje esančiomis prekėmis, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties informuodamas apie tai Pardavėją elektroninio pašto adresu eparduotuve@antropoteosofija.lt, o Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo avansu sumokėtus pinigus (jei toks mokėjimas buvo atliktas) per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties atsisakymo. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, arba į kitą, Pirkėjo pranešime apie Sutarties atsisakymą nurodytą, Pirkėjo sąskaitą.

6.6. Prekės pristatomos darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio.

6.7. Jei dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių šalių sutartu laiku prekių pristatymas ir perdavimas Pirkėjui neįvyko (pvz., pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, paaiškėjo, kad pristatymo adresas nurodytas klaidingai arba nurodytu adresu nerastas nei Pirkėjas, nei kitas prekes priimantis asmuo ir pan.), Pardavėjas arba jo pavedimu Kurjeris papildomai susisiekia su Pirkėju ir suderina su juo abiem šalims tinkamą naują pristatymo laiką. Už tokį pakartotinį prekių pristatymą Pardavėjas turi teisę pareikalauti iš Pirkėjo sumokėti papildomo pristatymo mokestį. Pirkėjui nepagrįstai nepriėmus prekių ir per jų pakartotinį pristatymą, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties, o Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pastarojo avansu sumokėtus pinigus (jei toks mokėjimas buvo atliktas) per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties atsisakymo, iš grąžinamos sumos išskaitydamas visų vykdytų prekių pristatymo mokesčius. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

6.8. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu prekės perduodamos Pirkėjui arba bet kuriam kitam Pirkėjo nurodytu adresu esančiam asmeniui. Pirkėjas patvirtina savo sutikimą, kad bet kuris Pirkėjo nurodytu prekių pristatymo adresu esantis asmuo (toliau – Pirkėjo atstovas) bus laikomas tinkamu asmeniu priimti prekes.

6.9. Prekių pristatymo metu Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas privalo kartu su prekes pristačiusiu Pardavėju arba Kurjeriu patikrinti siuntos būklę (ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista), pačias prekes, jų kiekį ir kokybę. Pastebėjęs siuntos ir (ar) prekės išorinės išvaizdos pažeidimus, prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimus, Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas privalo apie tai pažymėti Pardavėjo arba Kurjerio pateiktame siuntos pristatymo patvirtinime (PVM sąskaitoje-faktūroje, krovinio važtaraštyje ar kitame analogiškame dokumente) bei surašyti ir kartu su Pardavėju arba Kurjeriu pasirašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės pažeidimų/neatitikimų aktą. Jei Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas neatliko šių veiksmų dalyvaujant Pardavėjui arba Kurjeriui, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl siuntos ir (ar) prekių išorinės išvaizdos pažeidimų, prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimų. Prekių perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai / neatitikimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo individualiai sutarta tvarka ir terminais.

6.10. Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui be pastabų pasirašius siuntos pristatymo patvirtinimą (PVM sąskaitą -faktūrą, krovinio važtaraštį ar kitą analogišką dokumentą), laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių asortimentas, kiekis ir kokybė atitinka Sutarties sąlygas.


7. Prekių grąžinimas 

7.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Parduotuvėje sudarytos Sutarties pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos. Raštiškas Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą turi būti pateiktas elektroninio pašto adresu eparduotuve@antropoteosofija.lt Pranešime privalo būti nurodytos tokio Sutarties atsisakymo priežastys.

7.2. Pirkėjas gali pasinaudoti šių Taisyklių 7.1. punkte nurodyta savo teise atsisakyti Sutarties tik tuo atveju, jei grąžinama prekė atitinka šiuos reikalavimus:
7.2.1. Prekė negali būti naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo prekinės išvaizdos;
7.2.2. Prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje (pakuotė gali būti pakitusi tik tiek, kiek buvo būtina norint apžiūrėti prekę) ir nepraradusi prekinės išvaizdos;

7.3. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti (kurjeriu ar įteikiant asmeniškai) Pardavėjui adresu Ažušilių g. 18, Ažušilių k., LT-33290 Molėtų r. nurodytu adresu esančios parduotuvės darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 10 iki 18 val., šeštadieniais – nuo 10 iki 15 val.

7.4. Kartu su grąžinama preke Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui užpildytą prašymo formą dėl prekės grąžinimo/keitimo (jame nurodydamas grąžinamą prekę ir savo banko sąskaitą, į kurią turi būti pervesti pinigai už grąžinamą prekę) bei pirkimą Parduotuvėje įrodantį dokumentą (PVM sąskaitą – faktūrą).

7.5. Pardavėjas, gavęs šių Taisyklių 7.1. punkte nurodytą raštišką Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, per 10 (dešimt) darbo dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus (prekių pristatymo mokestis negrąžinamas) su sąlyga, kad grąžintos prekės atitiko šių Taisyklių 7.2. punkte nurodytus reikalavimus.

7.6. Praėjus daugiau kaip 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, kokybiškų prekių grąžinimui (keitimui) taikomos Nutarimo nuostatos bei šių Taisyklių 7.2. – 7.5. punktuose įtvirtintos nuostatos, t.y. prekės gali būti grąžinamos tik pardavėjui sutikus.

7.8. Pirkėjo teises, kai jam parduodamos netinkamos kokybės prekės, nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Nutarimas, papildomai atsižvelgiant į šių Taisyklių 7.3. – 7.5. punktuose įtvirtintas nuostatas.


8. Asmens duomenų tvarkymas 

8.1. Asmens duomenys tvarkomi Privatumo taisyklėse nurodyta tvarka ir sąlygomis.


9. Baigiamosios nuostatos 

9.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti ir (ar) kenkia Parduotuvės sklandžiam darbui ir (ar) stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, apriboti arba sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuvės paslaugomis.

9.2. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

9.3. Komentuodamas ar siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas atsako, kad bet kokia jo pateikta informacija yra teisinga, tiksli ar kitaip neklaidinanti, nepažeidžianti trečiųjų asmenų teisių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Komentuodamas ir siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas prisiima atsakomybę už savo veiksmus.

9.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu ištrinti ir (ar) koreguoti Pirkėjo patalpintus komentarus, jei mano, kad Pirkėjas nesilaikė šių Taisyklių 9.3. punkte nurodytų reikalavimų.

9.5. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, pateikiama Parduotuvės tinklapyje (įskaitant, bet neapsiribojant šiomis Taisyklėmis, prekių pristatymo, apmokėjimo ir grąžinimo aprašymais, informacija apie Pardavėją, siūlomų įsigyti prekių bei jų savybių aprašymais ir t.t.), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

9.6. Pardavėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus Pirkėjui siunčia jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.7. Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir panašiai siunčia elektroninio pašto adresu eparduotuve@antropoteosofija.lt . Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją Pardavėjo veiklos adresu Ažušilių g. 18, Ažušilių k., LT-33290 Molėtų r., Lietuva.

9.8. Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.9. Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę dėl Sutarties ar su ja kitaip susiję, sprendžiami šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pirkėjas, nesutinkantis su Pardavėjo sprendimu, turi galimybę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai ar užpildyti prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo platformoje.